Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Бюлетин „Законодателство“: брой 7

Бюлетин „Законодателство“: брой 7

Съдържание

Днешният бюлетин „Законодателство“: брой 7 разглежда бр. 14 и 15 от 2020 г. на „Държавен вестник“. Периодът на обхванатите промени е 14.02. – 21.02.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 7,
„Държавен вестник“, бр. 14 от 2020 г.

Извънредният бр. 14 на „Държавен вестник“, който разглеждаме в бюлетин „Законодателство“: брой 7 разкрива изключително важни изменения. Те касаят Закона за хазарта, с който се налага държавен монопол върху лотарийните игри.

Закон за изменение и допълнение на Закона на хазарта

В закона са направени няколко съществени изменения. На първо място, лиценз за организиране на лотарийни игри може да бъде издаден само на държавата. Изключения се въвеждат само за томболи, бинго, кено и техните разновидности,

ВАЖНО!!! Това изменение по никакъв начин не засяга останалите хазартни игри. Те могат могат да се организират от търговски дружества (казина), еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел. Това означава, че не се засягат и издадените на тези лица лицензи.

На второ място, въвежда се забрана за организиране на хазартни игри в жилищни сгради в режим на етажна собственост без решение на общото събрание на собствениците. То следва да бъде взето по реда на Закона за управление на етажната собственост.

На трето място, забранява се разпространението на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри в обекти или вериги от обекти (пунктове), които не са включени в удостоверението за издаден лиценз и не са обозначени за съответните игри. Освен това, се забранява изплащането на печалбите от лотарийни игри извън такива обекти или вериги от обекти (пунктове), както и извън банки. Забранява се и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри на ненавършили 18-годишна възраст лица.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, а именно 18.02.2020 г. Считано от тази дата, се преустановява разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.

ВАЖНО!!!

Печалбите от лотарийните игри, които не са изплатени до влизането в сила на закона, се изплащат съгласно утвърдените игрални условия и правила за съответната игра.
Издадените за лотарийните игри билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци, които не са продадени до влизането в сила на този закон, се унищожават до 31 декември 2020 г.

Закон за изменение и допълнение на Валутния закон

Бюлетин „Законодателство“: брой 7 продължава с измененията и допълненията на Валутния закон. Ето и по – важните от тях:

Според действащата уредба, при пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. през границата на страната за трета страна митническите органи изискват по служебен път информация за наличие или липса на публични задължения за съответното лице. Същото се отнася за суми по – високи от тази стойност, както и за тяхната равностойност в друга валута. В случай че се установят такива задължения в размер над 5 000 лв., митническите органи няма да допускат пренасянето на паричните средства.

На второ място, въвеждат се изменения, които касаят лицата, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. Тези лица имат задължение да се регистрират в Министерството на икономиката в 14 – дневен срок преди започване на дейността. То, от своя страна, ще води регистър за тези лица, който ще бъде публичен.  

Постановление № 19 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда в морските води

С посоченото постановление се въвеждат няколко изменения. На първо място, на министъра на регионалното развитие и благоустройството се възлага допълнително задължение. Той ще отговаря за изработването и поддържането на Морския пространствен план на Република България. На него се възлага поддържането на вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Въвеждат се някои компетентности на министъра на енергетиката. На първо място, той следва да провежда и контролира изпълнението на политиката за насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). На второ място, на него се възлага да прави оценка на наличния капацитет за съхранение на въглероден диоксид на територията на Република България. Това се отнася до континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Черно море или на отделни части от нея. Той ще прави прави предложения пред Министерския съвет за одобряване на разрешения за проучване и на разрешения за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.

От друга страна, министърът на туризма също получава нови задължения. Той ще следва да организира и осъществява дейностите по предоставяне на концесии на морските плажове или отдаването им под наем.

Въвеждат се промени и в някои от приложенията на наредбата.

Постановление № 20 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Съгласно отразеното изменение, право на допълнителен годишен отпуск имат определени категории работници и служители. Сред тях са тези, които извършват работи в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории, лаборатории по микробиология, по вирусология и по паразитология. Същото се отнася и за тези, които работят в центрове и структури за трансфузионна хематология. Право на допълнителен годишен отпуск имат и заетите в диализни центрове и структури за диализно лечение. Такова право имат и работещите в структури на лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти.

Постановление № 21 от 2020 г. за изменение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество

Изменението има технически характер и не представлява обществен интерес.

Наредба № Н-3 от 2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Наредбата урежда задачите и дейностите на специализираното звено и органите по психологично осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

С наредбата е въведено и определение за понятието „психологично осигуряване“. Според него,

Психологичното осигуряване представлява системен процес за определяне на психологичната пригодност, психичните ресурси и потенциал, поддържане и укрепване на психичното здраве, повишаване психическата устойчивост на военнослужещите и сплотеността във военните формирования/структури за справяне със специфични задачи и изисквания чрез система от професионални и организационно-административни дейности, стандарти и ресурси.

Инструкция № І-2 от 12 февруари 2020 г. за реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“

С инструкцията се определят условията и редът за поддържане на физическата подготовка на държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“.

„Държавен вестник“, бр. 15 от 2020 г.

Редовният петъчен брой на „Държавен вестник“, който отразяване с днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 7 също съдържа важни промени. Нека ги разгледаме.

Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание

С решението, видно от неговото наименование, се приемат процедурни правила за предлагане на кандидати за управител на Националната здравоосигурителна каса.

Такова предложение се прави от парламентарните групи до Комисията по здравеопазване. То трябва да бъде мотивирано и да се придружава от определените в решението документи.

Мотивите и придружаващите ги документи подлежат на публично оповестяване. Кандидатът от своя страна подлежи на проверка относно наличие на принадлежност към службите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Резултатите от тази проверка също следва да бъдат публично оповестени. Това става на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

Кандидатите, при започване на процедурата по избор, представят пред Народното събрание и пет вида декларации.

Указ № 28 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Пълномощията на Васил Христов Тодоров като кмет на кметство Карлуково са прекратени, поради неговата внезапна смърт.

Указ № 29 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Необходимостта от насрочване на частичен избор произлиза от това, че със съдебно решение изборът на Димитър Димитров Комитов за кмет е обявен за недействителен.

Постановление № 22 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол

С наредбата се уреждат правила за качеството на въглища и брикети, произведени от въглища, използвани за битово отопление. Тя касае производителите на твърди горива.

Наредбата няма да се прилага за някои категории твърди горива. На първо място, това са тези, които подлежат на преработка или са предназначени за преработка, преди крайното им разпространение. На второ място, това са тези, които са предназначени за научни изследвания и изпитвания. И на трето място, това са горивата, които са предназначени за изгаряне в индустриални и горивни инсталации, за които са установени норми за допустими емисии.

Постановление № 23 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Измененията се правят в Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието. С тях се увеличава числеността на персонала в Главна дирекция „Охрана“.

Изменения се правят и в Устройствения правилник на Министерството на правосъдието. С тях се увеличава числеността на персонала на специализираната администрация, инспектората на министъра, на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ и на дирекция „Електронно правосъдие и регистри“.

Наредба № Н-2 от 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство

Това и най – важният акт, обнародван в редовния брой на „Държавен вестник“, отразен в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 7. След като Върховният административен съд отмени предходната наредба, заповедните производства бяха значително затруднени.

Както сме говорили в темите „Давността при заповед за изпълнение„, „Заповед за незабавно изпълнение. Ами сега?“ и „Получих заповед за изпълнение. Сега какво?„, заповедното производство е може би едно от най – важните граждански производства.

То е и сред най – често използваните за принудително събиране на задължения по кредити и битови сметки. Именно предвид огромното значение на заповедното производство, приемането на нови образци на документи се очакваше с нетърпение в правните среди.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

Измененията не представляват обществен интерес. Те касаят единствено организациите, които обучават медиатори, както и самите медиатори.

Любопитно! Медиацията е способ за доброволно извънсъдебно решаване на спорове. При тази процедура страните се подпомагат от трето безпристрастно и независимо лице – медиатор, за постигане на взаимно изгодно споразумение. Тя се води от специално обучени специалисти.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

Изменението се отнася единствено до заглавието на приложение № 2 към чл. 5.

Решение № 11921 от 16 август 2019 г. по административно дело № 14100 от 2018 г.

Решението е на Върховния административен съд. Делото е образувано по протест на прокурор Милена Беремска – прокурор при Върховната административна прокуратура. Протестът е срещу
Наредба № 9 от 2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им. В него се съдържа искане за обявяване на нищожността ѝ поради некомпетентност на нейния издател. Към оспорването се е присъединил Паско Тошев Запрянов като физическо лице.

Съдът е приел протеста за основателен и е отменил изцяло Наредба № 9 от 2006 г.

С обнародването му в „Държавен вестник“, съдебното решение влиза в законна сила. Това означава, че считано от днес, 21.02.2020 г. отменената наредба не може да се прилага.

Поправка към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща

Това споразумение, обнародвано в бр. 8 на „Държавен вестник“ беше коментирано в Бюлетин „Законодателство“: брой 4. С него се решиха някои имотни въпроси, възникнали за дипломатическото представителство на Република България в Будапеща.

С обнародваната в днешния „Държавен вестник“ поправка след подписите на упълномощените лица се добавят документи, съставляващи Приложение № 1.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

2 Comments

  • AffiliateLabz
    Отговор 23.02.2020 at 20:12

    Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

  • Zoe Fode
    Отговор 06.09.2020 at 2:17

    It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this site with my Facebook group. Talk soon!

Leave a Comment