Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Бюлетин „Законодателство“: брой 8

Бюлетин „Законодателство“: брой 8

Съдържание

С напредването на годината започва все по – сериозната работа на органите, притежаващи законодателна инициатива. Ето защо, днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 8 също съдържа значителни законодателни изменения. С него ще обхванем промените, обнародвани в „Държавен вестник“ за периода 21.02 – 28.02.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 8 обхваща три от броевете на „Държавен вестник“. В това се изразява и разликата спрямо предишните издания, които обхващаха по два броя. Това е така, тъй като за периода 21.02. – 28.02.2020 г., са обнародвани законодателни промени на 24.02., на 25.02. и на 28.02.

Бюлетин „Законодателство“: брой 8
Държавен вестник, бр. 16 от 2020 г.

С извънредния брой на „Държавен вестник“ от понеделник, 24.02.2020 г., се въвеждат няколко промени. Ето кои са те.

Постановление № 24 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Именно това е нормативният акт, с който се въвеждат тол таксите. За момента те ще се отнасят единствено до определени категории товарни автомобили, които ще заплащат такса на изминато разстояние. Размерът на таксата се изчислява според категорията на превозното средство, европейския стандарт за изгорели газове, на който това превозно средство отговаря, както и според категорията на съответния път, който се ползва.

Така, най – скъпо ще бъде придвижването на автомагистралите. Тол такса ще се заплаща и за първокласната републиканска пътна мрежа. Безплатно остава движението по второкласните пътища.

Цените се изчисляват за всеки километър изминато разстояние. Те са описани в чл. 27 от Тарифата.

Постановление № 25 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват

Промените касаят обхвата на т.нар. „планински райони“, както и на т.нар. „райони с ограничения, различни от планинските“. Измененията представляват интерес за земеделските производители, които ползват безвъзмездна финансова помощ по различните европейски и държавни програми за подпомагане.

ВАЖНО!!! Обнародваните промени не се прилагат за заявления за подпомагане и проектни предложения, подадени преди влизане в сила на постановлението, по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и оперативните програми за периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.

Постановление № 26 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на до 500 000 лв. Те се отпускат с цел финансиране на проекти на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова, както и на проекти на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание.

Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса

Решението е свързано с постановлението за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Това изменение коментирахме по – горе.

С решението се въвежда списък от пътища, за които ще се дължи тол такса за тежкотоварни автомобили. Целият списък е достъпен в приложението към решението.

Поправка в приложение № 7 „Образец на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение за конкретни заболявания и групи лекарства“ на Националния рамков договор № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Поправката е техническа и касае изключително лечебните заведения.

„Държавен вестник“, бр. 17 от 2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 8 продължава с разглеждането на измененията, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 17 от 2020 г. Броят е публикуван във вторник, 25.02.2020 г.

Закон за допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Направено е само едно изменение в цитирания закон. Според него,

За изпълнение на възложените на министъра на труда и социалната политика правомощия по този закон чрез средата за междурегистров обмен се предоставя достъп до регистрите, администрирани от Националната агенция за приходите.

Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Измененията в посочения закон са доста мащабни. В днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 8 ще споменем най – важните от тях.

На първо място, към целите на закона се добавя нова цел. Тя е да се създадат условия за развитие на морски и ски туризъм, както и на специализираните видове туризъм – културен, здравен (балнео, СПА, уелнес, медицински), планински, селски, винен, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и друг туризъм и за устойчиво развитие на националните курорти.

В изпълнение на горните цели се правят изменения в правомощията на общинските съвети и консултативния съвет по въпросите на туризма.

На второ място, в изпълнение на новите цели на Закона за туризма, е създадена нова глава с наименование „Национални курорти“. С нея се уреждат условията и реда за обявяване на национални курорти. Това ще става по предложение на министъра на туризма с решение на Министерския съвет. То, от своя страна, ще се обнародва в „Държавен вестник“.

Във връзка с националните курорти, Министерският съвет ще приема специална наредба за тях. Предложение за това могат да правят министъра на туризма и министъра на здравеопазването. Наредбата ще урежда:
1. критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални курорти;
2. редът за заявяване на обявяване за национален курорт;
3. организацията и управлението на туристическите дейности на територията на националните курорти;
4. специфичните въпроси, свързани с развитието на националните курорти като туристическа дестинация.

На следващо място, създава се допълнително изискване към лицата, които извършват туроператорска и/или туристическа агентска дейност. По отношение на тях не трябва да има установени с влязъл в сила акт задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително и лихви по тях. Изключение се допуска, когато компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

Възлагат се нови правомощия на кмета на общината или на оправомощено от него длъжностно лице.

Те са свързани с извършването на регистрация на места за настаняване от клас „В“, в които се извършва хотелиерска дейност. Това са стаите за гости и апартаментите за гости (които се отдават в платформи като AirBnb и booking.com). За целите на тази регистрация,
лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости или апартаменти за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление – декларация по образец.

Създава се и нова глава, която регламентира предоставянето на обучение на туристи по снежни спортове. Тази дейност ще може да се извършва от ски училища, които са вписани в Националния туристически регистър.

Третата нова глава е с наименование „Национален регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития“. В нея се регламентира неговото съдържание и реда за извършване на вписвания в него.

Въвеждат се и нови наказания за извършени нарушения на закона.

Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

С приетите изменения се осигурява съответствие на закона със Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 – 2020 г. Тази стратегия съдържа в себе си набор от цели и мерки, които предвиждат оптимизиране на системата на управление на висшите училища.

Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрена енергия

Измененията касаят предприемане на някои допълнителни мерки за завишаване на безопасността при използването на ядрената енергия.

Решение на Народното събрание по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите

С обнародваното решение се приема доклада на Временната комисия.

Любопитно! Тази комисия беше създадена във връзка с хакерската атака на НАП. Тя е към Народното събрание с председател Красимир Циков и заместник – председател Румен Гечев.

Решение на Народното събрание за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна

С решението се разпорежда да се извърши приватизация на моторен кораб „Атанас Димитров“ с рег. № 150420 на Български корабен регистър, заедно с намиращото се в него оборудване, съгласно инвентаризационен опис на дълготрайни материални активи и малоценни и малотрайни предмети на кораба от 22 ноември 2019 г.

Решение на Народното събрание за избиране на заместник – председател на Комисията за регулиране на съобщенията

Избраният заместник – председател е Кристина Георгиева Андонова-Хитрова. До преди назначаването си г-жа Хитрова е била главен секретар на комисията.

Решение на Народното събрание за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията

Обнарованите решения в тази връзка са две.
С първото за член на Комисията се избира Анна Вълчева Хаджиева.
С второто за член на същата тази комисия се избира Ердинч Исмаил Хайрула.

Указ № 31 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се дава награда на г-н Армен Саргсян – извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в Република България, с орден „Мадарски конник“, първа степен. Наградата се дава за
неговия принос за укрепването и развитието на двустранните отношения.

Указ № 36 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е, че кметът Фикрет Рахим Топчи е подал оставка.

Указ № 37 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е, че кметът Айхан Исмаил Осман е подал оставка.

Постановление № 27 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

Промените са свързани с правомощията на администрацията на Агенцията. Те са кадрови и не представляват обществен интерес.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз

Наредбата е на министъра на земеделието, храните и горите. То е свързано с въвеждане на изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/990 на Комисията от 17 юни 2019 г. за изменение на списъка на родовете и видовете в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, в приложение II към Директива 2008/72/ЕО на Съвета и в приложението към Директива 93/61/ЕИО на Комисията.

Във връзка с въвеждането на тези изисквания са направени и промени в Приложение № 1 – „Списък на родовете и видовете зеленчукови култури“.

„Държавен вестник“, бр. 18 от 2020 г.

Това е и последният брой на „Държавен вестник“ за периода 21.02. – 28.02.2020 г., който ще разгледаме в Бюлетин „Законодателство“: брой 8.

Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г.

Ратифицирането означава, че това споразумение е част от българския правен ред и следва да се изпълнява.

То, от своя страна, урежда възможността на Министерството на вътрешните работи да получи консултантски услуги от Международната банка за възстановяване и развитие във връзка със съставянето на Национален план за управление на риска от бедствия. Финансирането на тези услуги се предоставя от средства на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Закон за допълнение на Закона за собствеността

Според обнародваните изменения разпоредбата, според която давността за придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост спира да тече до 31 декември 2022 г. се отнася и до придобиването на земеделски земи, които са собственост или върху които е възстановено правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на държавни или общински училища, или на други държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

Измененията касаят експертите – счетоводители и правоспособните регистрирани одитори. Целта им да е се постигне по – пълно съответствие на българското национално законодателство с европейското право в областта.

Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица

Ратификацията означава, че този договор вече е част от българския правен ред.

С този договор се предвижда осъдените в някоя от двете договарящи страни лица да изтърпяват наказанието си в държавата си по произход. В него се уреждат държавните органи и условията за трансфер, както и необходимите за това документи. Договорът урежда и основанията за отказ от трансфер, въпросите за изпълнението на наказанието в изпълняващата държава, амнистията и помилването.

Указ № 39 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е, че редовният избор е отменен от съда като недействителен.

Указ № 40 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е свързана с прекратяване на правомощията на Юзджан Джеватов Рамаданов. Това се е случило, поради неизпълнение на задължението за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването на избрания кандидат от заеманата длъжност, която е несъвместима с кметския пост.

Указ № 41 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е свързана с прекратяване на правомощията на
Халил Енвер Шабан. Това се е случило, поради неизпълнение на задължението за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването на избрания кандидат от заеманата длъжност, която е несъвместима с кметския пост.

Постановление № 28 от 2020 г. за приемане на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи

С наредбата се определят задължителните общи условия за сигурност на комуникационните и информационните системи за осъществяване на една или няколко от функциите по създаване, обработване, ползване, съхраняване и обмен на класифицирана информация в електронна форма.

Предвиждат се органите по сигурността на тези системи, условията за тяхната акредитация, необходимите за това документи, както и общите изисквания за осигуряване на такава сигурност.

С постановлението се отменя и Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.

Постановление № 29 от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Изменението е кадрово и касае основните месечни възнаграждения на заетите в държавната администрация.

Договор № РД-НС-01-4-1 от 18 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Измененията касаят изключително лечебните заведения и не представляват обществен интерес.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Целта на това Споразумение е да гарантира защитата на класифицираната информация, съвместно създадена или обменяна между Страните.

В него се уреждат мерките за защита на информацията, компетентните органи, реда за сътрудничество и предаване на класифицирана информация и др.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Бюлетин „Законодателство“: брой 8 продължава с важни промени в нормативните актове, касаещи земеделските производители. Серията започва с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Измененията са многобройни и касаят земеделските производители, които ползват финансова помощ по схемите за директни плащания. Ето по – важните сред тези изменения.

На първо място, с новите разпоредби се въвежда изискване междинните култури да са засети до 1 септември на годината на кандидатстване.

На второ място, междинните култури следва да могат да бъдат проверени като засети или налични в периода от 1 септември до 1 ноември на годината на кандидатстване.

На трето място, кандидатите за подпомагане по схемата за специално плащане за памук предоставят официалните етикети от опаковките на семената, използвани за посев – при подаване на заявлението за подпомагане. Оригиналите на етикетите остават към екземпляра на заявлението за подпомагане. То, от своя страна, се изпраща в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

На четвърто място, при извършване на теренни проверки на физическите блокове за актуализация на СИЗП Министерството на земеделието, храните и горите осъществява контрол на площите, заявени за подпомагане с култура, несъответстваща на актуалния начин на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата.

На пето място, при извършване на тези проверки, МЗХГ и ДФЗ – РА, осъществяват контрол на площите и по отношение на наличието на заявената култура. Такъв контрол се извършва и за спазването на минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от площите, или за следи от растителни остатъци от заявената култура. Същото се отнася и по отношение на проверките на място.

На шесто място, предвижда се правомощие на министъра на земеделието, храните и горите да разпорежда със заповед извършването на горните проверки съвместно от служителите на МЗХГ и ДФЗ – РА.

На седмо място,

въвежда се определение на понятието „агротехнически мероприятия“. Според него, това е съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Втората наредба, отразена в Бюлетин „Законодателство“: брой 8, която касае земеделските производители е наредбата, която урежда прилагането на мярка 13 от ПРСР.

Най – важните промени са свързани с направените промени в обхвата на т.нар. „планински райони“, както и на районите с ограничения, различни от планинските. Предвижда се по реда на наредбата да се предоставя преходно компенсационно плащане на кандидатите по подмярка „Компесационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“, извършващи земеделска дейност в райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране, съгласно приложението.

Урежда се, че изчисленията на финансовата помощ по подмярка „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи. Те се определят по следния начин:
1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар;
2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 29 евро на хектар;
3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар.
Компенсационно плащане за хектар за всеки отделен кандидат за подпомагане в други райони, засегнати от специфични ограничения, се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно горните правила.
Нивата на плащане подлежат на промяна при изменения на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Създадено е и ново приложение към чл. 3, ал. 3 от наредбата. То съдържа списък на районите, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения.

За кампания 2020 преходно компенсационно плащане на хектар допустима площ по подмярка 13.2 се предоставя на земеделски стопани от области, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране. Размерът на това плащане е левовата равностойност на 25 евро.

Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Наредбата е на министъра на образованието и науката.

С нея се определят:
1. организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
2. системата за оценяването на резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Наредбата урежда още правилата за организация и провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, както и правилата за оценяване на резултатите от тях.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър

С изменението се създава възможност на органите, които могат да подават и получават информация за кредитната задлъжнялост на клиентите си, при поискване да получават информация от системата за извършените проверки в регистъра от оправомощените от тях лица за определен период от време за осъществяване на вътрешен контрол върху тези лица.

Наредба за допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

Формулировката на изменението на коментираната наредба е дословно същата като горната. Поради това, няма да е цитираме отново.

Решение № 10233 от 2 юли 2019 г. по административно дело № 3915 от 2018 г.

Следващият, подлежат на обнародване акт, който разглеждаме в Бюлетин „Законодателство“: брой 8 е поредното решение на Върховния административен съд.

То е постановено по дело, образувано въз основа на жалба от „КИПС“ – ООД. Искането е за отмяна на чл. 42, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Съгласно тази разпоредба,

Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск, дължимо при прекратяване на трудовото правоотношение, се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.

Като основание за оспорването се сочи противоречие на разпоредбата с Кодекса на труда и с други разпоредби на самата наредба.

В хода на производството, ВАС е установил, че в производството по приемане на измененията в наредбата са допуснати съществени нарушения. Вследствие на това, оспорената разпоредба е отменена.

Поправка в Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа

Направени са три изменения, които са технически и не представляват обществен интерес.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве на изданието, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

No Comments

Leave a Comment