Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

МЗХГ предложи изменения в наредбата за финансово подпомагане на лозаро-винарския сектор

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Земеделие и животновъдство  > МЗХГ предложи изменения в наредбата за финансово подпомагане на лозаро-винарския сектор

МЗХГ предложи изменения в наредбата за финансово подпомагане на лозаро-винарския сектор

Вчера, 21.03.2019 г. Министерството на земеделието, храните и горите – МЗХГ, публикува на уеб страницата си предложение за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. Тя касае финансовото подпомагане на заетите в лозаро – винарския сектор. Пълният текст на проекта, можете да видите и на страницата на Портала за обществени консултации тук.

Защо, според МЗХГ, е необходимо изменение?

Предложеното от МЗХГ изменение е обусловено от дадената на България възможност да предоставя финансова помощ по мярка „Популяризиране в трети държави“. Тази възможност бе дадена с решение на заседание на Постоянната работна група, проведено на 28 февруари 2019 г.

Каква е целта на изменението?

Съобразно доклада на заместник – министъра на земеделието, храните и горите, изменението е насочено към постигане на три конкретни цели. Първо, ефективно прилагане на Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. Второ, създаване на правно основание за предоставяне на държавна помощ по мярка „Популяризиране в трети държави“. И трето, стимулиране популяризирането на качествени български вина.

Какви са съществените новости в предложеното от МЗХГ изменение?

Първо, съгласно предложеното изменение към финансовата помощ по мярка „Популяризиране в трети държави“ от ЕФГЗ се добавя и възможността за още до 30% държавна помощ. По този начин самоучастието на бенефициентите се намалява от 50% на 20%.

Второ, отпада изискването кандидатът за предоставяне на финансова помощ да прилага определени видове документи. Това са документи, удостоверяващи, че всички членове на кандидата са получили равни възможности да изобразяват техните търговски марки. Няма да се изисква още и мотивирана обосновка защо обозначаването на търговските марки е необходимо за постигане на целите на промоционалния проект. Последният отпадащ документ е декларацията, че изобразяването на търговските марки ще бъде ограничено само до панаири и международни изложения, демонстрации в търговски обекти, организиране на посещения в България, организиране на бизнес срещи, организиране на кулинарни училища и свързаните с тях информационни и промоционални материали и при условията на чл. 48.

N.B. Горепосочените документи, обаче, ще трябва да се прилагат към заявленията от кандитати с проекти, които предвиждат видимост на търговски марки. Такива проекти ще имат право на 50% финансова помощ от ЕФГЗ, но няма да могат да получат 30% държавна помощ.

Трето, авансовото плащане, МЗХГ предлага да стане в размер на 80%, вместо досегашните 50%.

Четвърто, при подпомагане по мярка „Популяризиране в трети страни“ рекламните дейности и рекламните кампании не трябва да упоменават конкретно предприятие и търговска марка. За сортовите вина без ЗНП/ЗГУ не трябва да упоменават и произход. Рекламните кампании не трябва да са обвързани с продуктите на едно или повече конкретни предприятия. За това подпомагане отпадат изискванията по чл. 48, т. 5 – 12 по действащата наредба.

Пето, МЗХГ предлага изискванията по чл. 48, т. 5 – 9 и 11 и 12 да важат само за проектите, в които се предвижда видимост на търговска марка. Главното послание на промоционалния проект следва да е послание на Съюза и да не акцентира върху конкретен произход и конкретни търговски марки.

главното послание на промоционалния проект следва да е послание на Съюза и да не акцентира върху конкретен произход и конкретни търговски марки.

Заключение

Всяко едно законодателно изменение засяга определен кръг заинтересовани лица, които се занимават с регулираната дейност. В конкретния случай това са земеделските стопани, които оперират в лозаро – винарския сектор. Често се случва, обаче, предвидените законодателни промени да не са съвсем в интерес на лицата, които оперират в регулирания сектор. Затова и законодателят е предвидил възможност за обществени консултации, в които заинтересуваните лица могат да дадат становище по предложените изменения. Дали ще потърсите помощта на специалист в сферата на нормотворчеството или сами ще дадете становището си, МЗХГ е задължено да го разгледа. Колкото по – добре аргументирано е това становище, толкова е по – висока вероятността мотивите на подателя му да бъдат приети и включени в проекта на наредба. А за това как можете да участвате в дейността по обществено обсъждане, можете да видите тук.

No Comments

Leave a Comment